Category Archives: วังชิ้น

โรงงานเมตตาปราณี

โรงงานเมตตาปราณี ประกอบกิจการทำเฟอร์นิเจอร์ เครื่องตบแต่งภายในอาคาร ส่วนประกอบอาคารจากไม้ อยู่ที่อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

Read more »

นายพรวารี มะนุ่น

นายพรวารี มะนุ่น ประกอบกิจการทำเครื่องเรือน เครื่องใช้ และส่วนประกอบของอาคารบ้านเรือน จากไม้ อยู่ที่อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

Read more »

สหกรณ์บริการผลิตภัณฑ์ไม้นาพูน จำกัด

สหกรณ์บริการผลิตภัณฑ์ไม้นาพูน จำกัด ประกอบกิจการทำเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้จากไม้ อยู่ที่อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

Read more »

นางยุพา จดจำ

นางยุพา จดจำ ประกอบกิจการทำเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องเรือน จากไม้ อยู่ที่อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

Read more »

นายบรรจง ใจมา

นายบรรจง ใจมา ประกอบกิจการทำเครื่องเรือน ส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคาร จากไม้ อยู่ที่อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

Read more »

นางมุขดา จารเขียน

นางมุขดา จารเขียน ประกอบกิจการทำเครื่องเรือน เครื่องใช้ จากไม้ อยู่ที่อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

Read more »

นายสมศักดิ์ จดจำ

นายสมศักดิ์ จดจำ ประกอบกิจการทำเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้จากไม้ อยู่ที่อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

Read more »

เจริญผล

เจริญผล ประกอบกิจการสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

Read more »

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเฟอร์นิเจอร์จากรากไม้ ตอไม้

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเฟอร์นิเจอร์จากรากไม้ ตอไม้ ประกอบกิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ จากรากไม้ ตอไม้ ไม้เศษ ไม้เก่า อยู่ที่อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

Read more »

นายเถลิง จีทา

นายเถลิง จีทา ประกอบกิจการทำสิ่งประดิษฐ์ จากรากไม้ และทำเครื่องเรือน ส่วนประกอบของอาคาร จากไม้ อยู่ที่อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

Read more »