Category Archives: เมืองเพชรบูรณ์

นายหน่วง ยี่ภู่ศรี

นายหน่วง ยี่ภู่ศรี ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

Read more »

นายสมบูรณ์ ศรีธรรม

นายสมบูรณ์ ศรีธรรม ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 1 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

Read more »

นายสูงศักดิ์ มณีสอน

นายสูงศักดิ์ มณีสอน ประกอบกิจการเก็บรักษาหรือลำเรียง เมล็ดพืช หรือ ผลิตผลจากพืชในโกดังและสีข้าวโพด อยู่ที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

Read more »

นายหาญ เศรษฐี

นายหาญ เศรษฐี ประกอบกิจการเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในโกดังหรือคลังสินค้า และสีข้าวโพด อยู่ที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

Read more »

นายอ่อน ล่ำชม

นายอ่อน ล่ำชม ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 1 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

Read more »

นายศักดา รุกขวัฒน์

นายศักดา รุกขวัฒน์ ประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น อิฐบล็อก อยู่ที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

Read more »

นายสมัย แก้วนิมิตร

นายสมัย แก้วนิมิตร ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 5 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

Read more »

นายอนันต์ วิริโย

นายอนันต์ วิริโย ประกอบกิจการแปรรูปไม้เพื่อประดิษฐกรรม ทำเครื่องเรือนจากไม้สวนป่า และไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย อยู่ที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

Read more »

นายสง่า บุญละ

นายสง่า บุญละ ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 2 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

Read more »

นายสนาม วงค์พรม

นายสนาม วงค์พรม ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

Read more »