Category Archives: ศรีเทพ

นายหนูแดง วิรวรรณ์

นายหนูแดง วิรวรรณ์ ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 6 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

Read more »

นายสุนัน บุพราคำ

นายสุนัน บุพราคำ ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 5 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

Read more »

นายสมเกียรติ โพธิ์งาม

นายสมเกียรติ โพธิ์งาม ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 6 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

Read more »

นายสงกรานต์ ศรีมงคล

นายสงกรานต์ ศรีมงคล ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

Read more »

นายอำนาจ แซ่เฮง

นายอำนาจ แซ่เฮง ประกอบกิจการทำมันเส้น และเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช หรือเมล็ดพืช และลานตากพืช หรือเมล็ดพืช อยู่ที่อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

Read more »

นายสมพงษ์ สุคำภา

นายสมพงษ์ สุคำภา ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 1 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

Read more »

นายเสนอ คล้ายใจตรง

นายเสนอ คล้ายใจตรง ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

Read more »

นายสุดใจ นิรกิจ

นายสุดใจ นิรกิจ ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

Read more »

นายสมจิตร์ กองจันทร์

นายสมจิตร์ กองจันทร์ ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

Read more »

นายไพฑูรย์ แวงชัยภูมิ

นายไพฑูรย์ แวงชัยภูมิ ประกอบกิจการสับเหง้ามัน อยู่ที่อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

Read more »