Category Archives: แม่ออน

นายวีระ จันทร์ต๊ะอูป

นายวีระ จันทร์ต๊ะอูป ประกอบกิจการสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ อยู่ที่อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินโดชีน เดคคอร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินโดชีน เดคคอร์ ประกอบกิจการทำเครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายในอาคาร จากไม้ อยู่ที่อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นางจิราภรณ์ เรืองศรี

นางจิราภรณ์ เรืองศรี ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นายพิชัย ปันฟอง

นายพิชัย ปันฟอง ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นายคำสุข จันทร์เกี๋ยง

นายคำสุข จันทร์เกี๋ยง ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นายพรหมมา ปินคำ (12799)

นายพรหมมา ปินคำ (12799) ประกอบกิจการสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 3 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

วิจัยและพัฒนาต้นแบบพลังงานทดแทนสันกำแพง

วิจัยและพัฒนาต้นแบบพลังงานทดแทนสันกำแพง ประกอบกิจการผลิตตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ อยู่ที่อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ อาร์ การ์เม้นท์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ อาร์ การ์เม้นท์ ประกอบกิจการโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป,ประกอบกิจการให้บริการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป อยู่ที่อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นายสมจิตต์ อินพุฒิ

นายสมจิตต์ อินพุฒิ ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นายจำรัส ตาลศรี

นายจำรัส ตาลศรี ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

Read more »