Category Archives: เวียงแหง

นายจันทร์ เตจ๊ะต๋า

นายจันทร์ เตจ๊ะต๋า ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นายมี ศรีวรรณะ

นายมี ศรีวรรณะ ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นายรัตน์ มูหลิ่ง

นายรัตน์ มูหลิ่ง ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นายสุภาพ ต๊ะนาง

นายสุภาพ ต๊ะนาง ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

ทองใบการ์เมนท์

ทองใบการ์เมนท์ ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้า อยู่ที่อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นายเกี๋ยงคำ สิทธิ

นายเกี๋ยงคำ สิทธิ ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

Read more »