Category Archives: ฮอด

นายบุญมี จันทร์ประเสริฐ

นายบุญมี จันทร์ประเสริฐ ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นางสาวบุญเลื่อน พึ่งธรรม

นางสาวบุญเลื่อน พึ่งธรรม ประกอบกิจการสีข้า อยู่ที่อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นายอินสม วงศ์วาร

นายอินสม วงศ์วาร ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นางสาวเทียนทอง ไชยฤทธิ์

นางสาวเทียนทอง ไชยฤทธิ์ ประกอบกิจการดูดทรายแม่น้ำ อยู่ที่อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

เจริญสุข

เจริญสุข ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 5 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นายสุริยะ สุขประเสริฐ

นายสุริยะ สุขประเสริฐ ประกอบกิจการดูดทราย อยู่ที่อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นายแดง บรรเทา

นายแดง บรรเทา ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นางเพ็ญ ปินต๊ะ

นางเพ็ญ ปินต๊ะ ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นายทัต กันทะยวง

นายทัต กันทะยวง ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นายแก้ว ยิ่งโยชน์

นายแก้ว ยิ่งโยชน์ ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 5 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

Read more »