Category Archives: สะเมิง

นายปั๋น บุญมาลา

นายปั๋น บุญมาลา ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นายอิ่มคำ จินาโส

นายอิ่มคำ จินาโส ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นายใจ๋ มาสะบุตร

นายใจ๋ มาสะบุตร ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นายศรียวน ไชยชนะ

นายศรียวน ไชยชนะ ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นายสุขแก้ว มีชัย

นายสุขแก้ว มีชัย ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นายแก้ว ทาคารีน

นายแก้ว ทาคารีน ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นายเฉลิม ยาวิชัย

นายเฉลิม ยาวิชัย ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นายจำปา สิมะวงศ์

นายจำปา สิมะวงศ์ ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นายปันคำ ปัญญะแสง

นายปันคำ ปัญญะแสง ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นายก่ำ สวันสุ

นายก่ำ สวันสุ ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

Read more »