Category Archives: พร้าว

โรงสีสหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด

โรงสีสหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด ประกอบกิจการสีข้าว อัตรากำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 40 เกวียน/ชั่วโมง อยู่ที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นายพลาด อินชัย

นายพลาด อินชัย ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

สามัคคี

สามัคคี ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูนสวัสดิ์ก่อสร้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูนสวัสดิ์ก่อสร้าง ประกอบกิจการขุดทราย อยู่ที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

บริษัท ซี.เอ็ม.แอพพาเรล จำกัด

บริษัท ซี.เอ็ม.แอพพาเรล จำกัด ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป อยู่ที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

บริษัท อุตสาหกรรมใบยาสูบไทย จำกัด

บริษัท อุตสาหกรรมใบยาสูบไทย จำกัด ประกอบกิจการบ่มใบยาสูบ อยู่ที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

บริษัท เวิลด์ ซีดส์ จำกัด

บริษัท เวิลด์ ซีดส์ จำกัด ประกอบกิจการกะเทาะ และอบเมล็ดพืช อยู่ที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นายเสาร์ เรือนแก้ว

นายเสาร์ เรือนแก้ว ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

สหกรณ์นิคมพร้าว จำกัด

สหกรณ์นิคมพร้าว จำกัด ประกอบกิจการการร่อน คัด แยกขนาดคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม อยู่ที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นายบุญมา อะริยะ

นายบุญมา อะริยะ ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

Read more »