Category Archives: ดอยเต่า

นายสมบูรณ์ ทิพย์ชัย

นายสมบูรณ์ ทิพย์ชัย ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นายใจ ปัญญา

นายใจ ปัญญา ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นายจันทร์ศรี ทาแดง

นายจันทร์ศรี ทาแดง ประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ เช่น ไม้ตะเกียบ ไม้เสียบอาหารและไม้จิ้มฟัน อยู่ที่อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นางสุน จักปั๋น

นางสุน จักปั๋น ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นางศรี แก้วยะ

นางศรี แก้วยะ ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นายบุญสม ปัญญามี

นายบุญสม ปัญญามี ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นายแก้ว ไหวยะ

นายแก้ว ไหวยะ ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นายคำ ตู่พรม

นายคำ ตู่พรม ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นางแสงหล้า วงศ์คำปวน

นางแสงหล้า วงศ์คำปวน ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นายมี รูสม

นายมี รูสม ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

Read more »