Category Archives: เชียงใหม่

โรงสีสหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด

โรงสีสหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด ประกอบกิจการสีข้าว อัตรากำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 40 เกวียน/ชั่วโมง อยู่ที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

สุขเสถียรแกะสลัก

สุขเสถียรแกะสลัก ประกอบกิจการแกะสลักไม้ฉำฉา อยู่ที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นายปัน ศรีจอมทอง

นายปัน ศรีจอมทอง ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

ซีรีนบล็อค

ซีรีนบล็อค ประกอบกิจการผลิตซีเมนต์บล็อค อยู่ที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

แม่อายไรซ์มิลล์

แม่อายไรซ์มิลล์ ประกอบกิจการอบผลิตผลทางการเกษตร อยู่ที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

สุวิทย์ตุ๊กตา

สุวิทย์ตุ๊กตา ประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์เซรามิค อยู่ที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นางยุพิน พวงศรีพันธ์

นางยุพิน พวงศรีพันธ์ ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

บริษัท เชียงใหม่ศรีเพชรลานนาแลนด์ จำกัด

บริษัท เชียงใหม่ศรีเพชรลานนาแลนด์ จำกัด ประกอบกิจการร่อนคัดขนาดกรวดทราย อยู่ที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นายต๋า บัวหนอง

นายต๋า บัวหนอง ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นายมิน อุตะมะแก้ว

นายมิน อุตะมะแก้ว ประกอบกิจการข้าวเปลือก อยู่ที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

Read more »