Category Archives: เวียงเชียงรุ้ง

นาแก้ว

นาแก้ว ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

Read more »

นายบุญส่ง พันธ์ประยูร

นายบุญส่ง พันธ์ประยูร ประกอบกิจการสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

Read more »

นางสว่างแก้ว มณีวรรณ

นางสว่างแก้ว มณีวรรณ ประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต อยู่ที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

Read more »

โชคชัยมงคล

โชคชัยมงคล ประกอบกิจการสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

Read more »

สิทธิพร

สิทธิพร ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

Read more »

โรงสีรวมมิตร

โรงสีรวมมิตร ประกอบกิจการสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

Read more »

ประเสริฐพานิช

ประเสริฐพานิช ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

Read more »

นายสุบรรณ์ เตโชกิจ

นายสุบรรณ์ เตโชกิจ ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 5 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

Read more »

นายเฮือง ผะแดนนอก

นายเฮือง ผะแดนนอก ประกอบกิจการสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 6 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

Read more »

นายจันทร์ตา พรมพุฒประเสริฐ

นายจันทร์ตา พรมพุฒประเสริฐ ประกอบกิจการสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

Read more »