Category Archives: ป่าแดด

นายหลวง ภาคภูมิ

นายหลวง ภาคภูมิ ประกอบกิจการสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

Read more »

โรงฆ่าสัตว์มารวย

โรงฆ่าสัตว์มารวย ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ อยู่ที่อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

Read more »

โรงสีบุญเรือง

โรงสีบุญเรือง ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

Read more »

นายตุ่น วันดี

นายตุ่น วันดี ประกอบกิจการสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

Read more »

นายสม จริยมา

นายสม จริยมา ประกอบกิจการสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

Read more »

ร่วมมิตรบริการ

ร่วมมิตรบริการ ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

Read more »

เกษรโฮมเซ็นเตอร์ (คอนกรีตผสมเสร็จ)

เกษรโฮมเซ็นเตอร์ (คอนกรีตผสมเสร็จ) ประกอบกิจการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

Read more »

สถานีบ่มใบยาบ้านป่าแงะ

สถานีบ่มใบยาบ้านป่าแงะ ประกอบกิจการบ่มใบยาสูบ อบพืชหรือเมล็ดพืช อยู่ที่อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

Read more »

นางคำใส สุนันท์

นางคำใส สุนันท์ ประกอบกิจการสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 6 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

Read more »

ไชยพงศ์

ไชยพงศ์ ประกอบกิจการอบพืชหรือเมล็ดพืช อยู่ที่อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

Read more »