Category Archives: โพธิ์ทอง

นายศุรพร แก้วรัตนศรีโพธิ์

นายศุรพร แก้วรัตนศรีโพธิ์ ประกอบกิจการทำปูนปลาสเตอร์ อยู่ที่อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

Read more »

นายสมชาย เปรมสำราญ

นายสมชาย เปรมสำราญ ประกอบกิจการผลิตน้ำบริโภค อยู่ที่อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

Read more »

นายปัญญา โสภี

นายปัญญา โสภี ประกอบกิจการคัดแยกสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย อยู่ที่อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

Read more »

นางสกุล ศรีรักษาวงศ์

นางสกุล ศรีรักษาวงศ์ ประกอบกิจการผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย อยู่ที่อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

Read more »

นางสาวประภาวรรณ ธีรภาพวิเศษพงษ์

นางสาวประภาวรรณ ธีรภาพวิเศษพงษ์ ประกอบกิจการผลิตน้ำมันดิบ โดยใช้ยางรถยนต์เก่าและเศษยาง อยู่ที่อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

Read more »

นายมนตรี คงปรีชา

นายมนตรี คงปรีชา ประกอบกิจการหลอม-หล่อ อลูมิเนียม อยู่ที่อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

Read more »

นางสาวไพฑูรย์ โชติวรรณพฤกษ์

นางสาวไพฑูรย์ โชติวรรณพฤกษ์ ประกอบกิจการผลิตภาชนะบรรจุจากไม้หรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย อยู่ที่อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

Read more »

นางสาวประภาวรรณ ธีรภาพวิเศษพงษ์

นางสาวประภาวรรณ ธีรภาพวิเศษพงษ์ ประกอบกิจการผลิตกระดาษ อยู่ที่อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

Read more »

นายชาติชาย ศรีอักเศษ

นายชาติชาย ศรีอักเศษ ประกอบกิจการหลอมอลูมิเนียม อยู่ที่อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

Read more »

บริษัท เพชรสยามพิพัฒน์ธัญญา จำกัด

บริษัท เพชรสยามพิพัฒน์ธัญญา จำกัด ประกอบกิจการสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 500 เกวียน/วัน) นึ่งข้าว และอบข้าวเปลือก อยู่ที่อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

Read more »