Category Archives: แสวงหา

นายอุดร ถนอมทรัพย์

นายอุดร ถนอมทรัพย์ ประกอบกิจการซ่อมอุปกรณ์การเกษตร อยู่ที่อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

Read more »

นายสมชาย อุ่นละม้าย

นายสมชาย อุ่นละม้าย ประกอบกิจการขุดและดูดทราย อยู่ที่อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

Read more »

นายรุ่งโรจน์ ภู่แพร

นายรุ่งโรจน์ ภู่แพร ประกอบกิจการการเลื่อย ไส ซอย เซาะร่องหรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่นที่คล้ายคลึงกัน การทำวงกบ ขอบประตู-หน้าต่าง หรือส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคาร ทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ อยู่ที่อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

Read more »

นายแดง ล้อมวงษ์

นายแดง ล้อมวงษ์ ประกอบกิจการซ่อมอุปกรณ์เครื่องจักรสำหรับใช้ในการกสิกรรม อยู่ที่อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

Read more »

นายภาดล อินทร์โต

นายภาดล อินทร์โต ประกอบกิจการประกอบกิจการ ทำวงกบ บานประตู-หน้าต่างและเครื่องเรือนจากไม้ อยู่ที่อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

Read more »

นายคำรณ ปรากฎผล

นายคำรณ ปรากฎผล ประกอบกิจการซ่อมอุปกรณ์การเกษตร อยู่ที่อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

Read more »

นายช้วน ยินดี

นายช้วน ยินดี ประกอบกิจการซ่อมอุปกรณ์การเกษตร อยู่ที่อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

Read more »

นางสาวรัชตศร ศรีศุภนัน

นางสาวรัชตศร ศรีศุภนัน ประกอบกิจการหลอมหล่ออลูมิเนียม อยู่ที่อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

Read more »

นายธนิต หิรัญเมฆาวนิช

นายธนิต หิรัญเมฆาวนิช ประกอบกิจการการขุดหรือลอก กรวด ทรายหรือดิน อยู่ที่อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

Read more »

นางสมบุญ วงษ์มณี

นางสมบุญ วงษ์มณี ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ อยู่ที่อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

Read more »