Category Archives: ห้วยคต

นายวิเชียร จูมโสดา

นายวิเชียร จูมโสดา ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

นางสาวจารุวรรณ์ ปัทมรัตน์

นางสาวจารุวรรณ์ ปัทมรัตน์ ประกอบกิจการทำมันเส้น ลานตากพืชผลการเกษตร อยู่ที่อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

ก. รุ่งโรจน์

ก. รุ่งโรจน์ ประกอบกิจการทำมันเส้น อยู่ที่อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

กิจทวี

กิจทวี ประกอบกิจการทำมันเส้น อยู่ที่อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

นางชนาภัสส์ เตชะวิวัฒน์กุล

นางชนาภัสส์ เตชะวิวัฒน์กุล ประกอบกิจการลานตากเมล็ดพืช อยู่ที่อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

โชคสมจิตร

โชคสมจิตร ประกอบกิจการทำมันเส้น อยู่ที่อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

บริษัท หันคาบางกอกรับเบอร์ จำกัด

บริษัท หันคาบางกอกรับเบอร์ จำกัด ประกอบกิจการเย็บชิ้นส่วนรองเท้า อยู่ที่อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

สุขสุดพืชผล

สุขสุดพืชผล ประกอบกิจการทำมันเส้น ได้เด้อนละ 25 ตัน อยู่ที่อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

วัฒนาศิริ

วัฒนาศิริ ประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต อยู่ที่อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

สุขฤทัยคอนกรีต

สุขฤทัยคอนกรีต ประกอบกิจการเสาคอนกรีตบล็อก อยู่ที่อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

Read more »