Category Archives: ลานสัก

นางสาวพรประภา สุขภิการนนท์

นางสาวพรประภา สุขภิการนนท์ ประกอบกิจการตัก ดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ อยู่ที่อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

นายรัก นิ่มพญา

นายรัก นิ่มพญา ประกอบกิจการกลึงและเชื่อมโลหะ อยู่ที่อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

นายถวิล นามแก้ว

นายถวิล นามแก้ว ประกอบกิจการสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

นายพันธ์ ศรีสงคราม

นายพันธ์ ศรีสงคราม ประกอบกิจการสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 5 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

นายประสงค์ แรงกสิวิทย์

นายประสงค์ แรงกสิวิทย์ ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

นายทรงสวัสดิ์ ธนชัยบูรณ์

นายทรงสวัสดิ์ ธนชัยบูรณ์ ประกอบกิจการหลอมทองเหลือง อยู่ที่อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

นายชาลี ภูผาวงศ์

นายชาลี ภูผาวงศ์ ประกอบกิจการสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 5 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

นายปรีชา พานิช

นายปรีชา พานิช ประกอบกิจการล้าง อัด ฉีด เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ อยู่ที่อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

ช่างแก้วเฟอร์นิเจอร์

ช่างแก้วเฟอร์นิเจอร์ ประกอบกิจการทำเครื่องเรือนจากไม้ อยู่ที่อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

นางจิราภรณ์ โฮนนอก

นางจิราภรณ์ โฮนนอก ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

Read more »