Category Archives: ลานสัก

นายวิชัย สุวรรณศิริ

นายวิชัย สุวรรณศิริ ประกอบกิจการขุดดิน ดูดทราย อยู่ที่อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

นายสุเทพ โตสกุณี

นายสุเทพ โตสกุณี ประกอบกิจการอบพืชหรือเมล็ดพืช อยู่ที่อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

นายเสาร์ จินดาศิริ

นายเสาร์ จินดาศิริ ประกอบกิจการสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

นายสวัสดิ์ นามแก้ว

นายสวัสดิ์ นามแก้ว ประกอบกิจการสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

นายสนอง จ่ายยัง

นายสนอง จ่ายยัง ประกอบกิจการสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 5 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

นางสาวพรประภา สุขภิการนนท์

นางสาวพรประภา สุขภิการนนท์ ประกอบกิจการตัก ดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ อยู่ที่อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

นายรัก นิ่มพญา

นายรัก นิ่มพญา ประกอบกิจการกลึงและเชื่อมโลหะ อยู่ที่อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

นายถวิล นามแก้ว

นายถวิล นามแก้ว ประกอบกิจการสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

นายพันธ์ ศรีสงคราม

นายพันธ์ ศรีสงคราม ประกอบกิจการสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 5 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

นายประสงค์ แรงกสิวิทย์

นายประสงค์ แรงกสิวิทย์ ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

Read more »