Category Archives: บ้านไร่

นายอุดม ภู่เงิน

นายอุดม ภู่เงิน ประกอบกิจการสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 2 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

นายอนุกิจ กิตติวรกาล

นายอนุกิจ กิตติวรกาล ประกอบกิจการทำมันเส้น กำลังการผลิต 400 ตัน/ปี อยู่ที่อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

นายสุรศักดิ์ ภู่พงษ์

นายสุรศักดิ์ ภู่พงษ์ ประกอบกิจการประกอบเครื่องจักรเพื่อใช้ในการกสิกรรม อยู่ที่อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

นายสมชาย มั่นไทรทอง

นายสมชาย มั่นไทรทอง ประกอบกิจการทำมันเส้น ได้เดือนละ 80 ตัน อยู่ที่อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

นายส่งคุณ เอี่ยมรุ่งทรัพย์

นายส่งคุณ เอี่ยมรุ่งทรัพย์ ประกอบกิจการทำมันเส้น กำลังการผลิต 400 ตัน/ปี อยู่ที่อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

นายหนู วงษ์อำมาตร์

นายหนู วงษ์อำมาตร์ ประกอบกิจการทำมันเส้น ได้เดือนละ 80 ตัน อยู่ที่อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

นายนพกฤษฎ์ ศิริโชคชัยนนท์

นายนพกฤษฎ์ ศิริโชคชัยนนท์ ประกอบกิจการผลิตปุ๋ยหมัก อยู่ที่อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

นายช่อ คงเมือง

นายช่อ คงเมือง ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

นายจำนง ผลแจ่มจำรัส

นายจำนง ผลแจ่มจำรัส ประกอบกิจการทำมันเส้น ได้เดือนละ 320 ตัน อยู่ที่อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

นายไพโรจน์ วราหะไพฑูรย์

นายไพโรจน์ วราหะไพฑูรย์ ประกอบกิจการทำมันเส้นได้เดือนละ 80 ตัน อยู่ที่อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

Read more »