Category Archives: ทัพทัน

นายสงบ ทองคำขาว

นายสงบ ทองคำขาว ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 8 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

นายสาทิพย์ เดชอินทร์

นายสาทิพย์ เดชอินทร์ ประกอบกิจการกลึง-เชื่อมโลหะ อยู่ที่อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

นายเอ ถนอมมิตรวัฒนา

นายเอ ถนอมมิตรวัฒนา ประกอบกิจการทำมันเส้น อยู่ที่อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

นายสมโภชน์ พลายอิน

นายสมโภชน์ พลายอิน ประกอบกิจการซ่อมเครื่องยนต์ และกลึง-เชื่อมโลหะ อยู่ที่อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

นิภาพรคอนกรีตบล๊อค

นิภาพรคอนกรีตบล๊อค ประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล๊อค อยู่ที่อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

นายประนอม พระจุไทย

นายประนอม พระจุไทย ประกอบกิจการกลึง-เชื่อมโลหะทั่วไป อยู่ที่อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

นายประเทือง หนองคาย (03806)

นายประเทือง หนองคาย (03806) ประกอบกิจการสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 6 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

นายพรนพฎล กล้ากสิกิจ

นายพรนพฎล กล้ากสิกิจ ประกอบกิจการผลิตปุ๋ย (ปุ๋ยอินทรีย์) อยู่ที่อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

นายกับ วงษ์สาธุภาพ

นายกับ วงษ์สาธุภาพ ประกอบกิจการกลึง-เชื่อมโลหะ อยู่ที่อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

นายพวน เกษกิจ

นายพวน เกษกิจ ประกอบกิจการสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 10 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

Read more »