Category Archives: น้ำปาด

โรงฆ่าสัตว์อำเภอน้ำปาด

โรงฆ่าสัตว์อำเภอน้ำปาด ประกอบกิจการการฆ่าสัตว์และเก็บรักษาเนื้อสัตว์ อยู่ที่อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

Read more »

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติชัย คอนกรีต

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติชัย คอนกรีต ประกอบกิจการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

Read more »

นาจธนดลเฟอร์นิเจอร์

นาจธนดลเฟอร์นิเจอร์ ประกอบกิจการทำเครื่องเรือน เครื่องตกแต่งภายในอาคารจากไม้ อยู่ที่อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

Read more »

กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักอำเภอน้ำปาด

กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักอำเภอน้ำปาด ประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากไม้ และเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ อยู่ที่อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

Read more »

ชญานินแปรรูปไม้

ชญานินแปรรูปไม้ ประกอบกิจการทำเครื่องเรือนจากไม้ อยู่ที่อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

Read more »

พัชรินทร์

พัชรินทร์ ประกอบกิจการทำเครื่องเรือน หรือเครื่องตกแต่งภายในอาคารจากไม้ อยู่ที่อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

Read more »

ห้วยสร้องเฟอร์นิเจอร์

ห้วยสร้องเฟอร์นิเจอร์ ประกอบกิจการแปรรูปไม้ ทำเครื่องเรือนจากไม้ อยู่ที่อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

Read more »

ชญานันแปรรูปไม้

ชญานันแปรรูปไม้ ประกอบกิจการทำเครื่องเรือนจากไม้ อยู่ที่อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

Read more »

สตาร์น้ำแข็งหลอด

สตาร์น้ำแข็งหลอด ประกอบกิจการผลิตน้ำแข็งหลอด อยู่ที่อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

Read more »

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวารี วอเตอร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวารี วอเตอร์ ประกอบกิจการผลิตน้ำแข็งหลอด อยู่ที่อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

Read more »