Category Archives: สวรรคโลก

นายนิพนธ์ โค้วเจริญ

นายนิพนธ์ โค้วเจริญ ประกอบกิจการเก็บรักษา – ลำเลียงเมล็ดพืชทุกชนิดในโกดัง เช่น ถั่วเหลือง ฯลฯ อยู่ที่อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

Read more »

นายประพฤติ ลิมปะพันธ์

นายประพฤติ ลิมปะพันธ์ ประกอบกิจการทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ เช่น ตู้ เตียง ฯลฯ อยู่ที่อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

Read more »

นางสมบูรณ์ ประโคม

นางสมบูรณ์ ประโคม ประกอบกิจการซ่อมแซมเครื่องจักรสำหรับใช้ในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว์ กลึง – เชื่อมโลหะทั่วไป อยู่ที่อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

Read more »

นายทรงวุฒิ ประจันบาน

นายทรงวุฒิ ประจันบาน ประกอบกิจการการร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม อยู่ที่อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

Read more »

นายยุทธพงศ์ วงเวียน

นายยุทธพงศ์ วงเวียน ประกอบกิจการทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร บ้าน เช่น การทำหลังคาเหล็ก แผ่นเคลือบอลูซิงค์ อยู่ที่อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

Read more »

นายทรงวุฒิ จันทร์สิงห์

นายทรงวุฒิ จันทร์สิงห์ ประกอบกิจการทำอิฐดินเผา อยู่ที่อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

Read more »

นายประสิทธิ์ เหล็กเพชร์

นายประสิทธิ์ เหล็กเพชร์ ประกอบกิจการซ่อมแซมเครื่องจักรสำหรับใช้ในงานกสิกรรม อยู่ที่อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

Read more »

นางสาวกมลรัตน์ แซ่ลิ้ม

นางสาวกมลรัตน์ แซ่ลิ้ม ประกอบกิจการเก็บรักษา-ลำเลียงเมล็ดพืชทุกชนิด เช่น เมล็ดข้าวเปลือก ฯลฯ อยู่ที่อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

Read more »

นางโสน ทรัพย์ทวี

นางโสน ทรัพย์ทวี ประกอบกิจการผลิตอิฐจากดินเหนียว อยู่ที่อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

Read more »

นางสาวอรุณี ดรุณ

นางสาวอรุณี ดรุณ ประกอบกิจการการกลึงไม้ อยู่ที่อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

Read more »