Category Archives: ศรีนคร

นายสมศักดิ์ บัวชื่น

นายสมศักดิ์ บัวชื่น ประกอบกิจการกลึง – เชื่อมโลหะทั่วไป อยู่ที่อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

Read more »

นายบน ทองดี

นายบน ทองดี ประกอบกิจการผลิตหรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ เช่น หน้าต่าง ฯลฯ อยู่ที่อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

Read more »

นายดำรง ชุ้นเกษา

นายดำรง ชุ้นเกษา ประกอบกิจการผลิตอิฐจากดินเหนียว อยู่ที่อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

Read more »

นางสาวสุรัตน์ สายพันธ์

นางสาวสุรัตน์ สายพันธ์ ประกอบกิจการซ่อมแซมเครื่องจักรสำหรับใช้ในการกสิกรรม, กลึง – เชื่อมโลหะทั่วไป อยู่ที่อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

Read more »

นางสาวปิยะภรณ์ แย้มนุช

นางสาวปิยะภรณ์ แย้มนุช ประกอบกิจการกลึง เชื่อมโลหะทั่วไป อยู่ที่อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

Read more »

ทวีศักดิ์อุตสาหกรรม

ทวีศักดิ์อุตสาหกรรม ประกอบกิจการหลอมหล่ออลูมิเนียม และทำประตู-หน้าต่างอัลลอย อยู่ที่อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

Read more »

เจริญพรธรรมประทีป

เจริญพรธรรมประทีป ประกอบกิจการหล่อรูปเหมือนด้วยปูนปาสเตอร์และปูนซีเมนต์ อยู่ที่อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

Read more »

โรงงานปรับปรุงเมล็ดพันธุ์พืชสหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนา จำกัด

โรงงานปรับปรุงเมล็ดพันธุ์พืชสหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนา จำกัด ประกอบกิจการอบเมล็ดพืช, การเก็บรักษา-เมล็ดพืชทุกชนิด เช่น เมล็ดข้าวเปลือก ฯลฯ การร่อน-คัด-แยกขนาดคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม อยู่ที่อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

Read more »

พีเอ็น พลัส

พีเอ็น พลัส ประกอบกิจการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ อยู่ที่อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

Read more »

พิมพ์เซอร์วิส

พิมพ์เซอร์วิส ประกอบกิจการซ่อมแซมรถยนต์ อยู่ที่อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

Read more »