Category Archives: บ้านด่านลานหอย

บริษัท บ้านศิลาสุโขทัย จำกัด

บริษัท บ้านศิลาสุโขทัย จำกัด ประกอบกิจการการทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม อยู่ที่อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

Read more »

นายสมยศ ทับบริสุทธิ์

นายสมยศ ทับบริสุทธิ์ ประกอบกิจการเก็บรักษา – ลำเลียงเมล็ดพืชทุกชนิดในโกดัง เช่น เมล็ดข้าวเปลือก อยู่ที่อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

Read more »

นายวันชัย อัคลา

นายวันชัย อัคลา ประกอบกิจการทำมันเส้นและเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในโกดัง อยู่ที่อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

Read more »

นายนิลาศ พุ่มทอง

นายนิลาศ พุ่มทอง ประกอบกิจการทำเครื่องใช้เครื่องเรือนจากไม้ เช่น ตู้ เตียง โต๊ะ อยู่ที่อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

Read more »

นายภาคี พุ่มแดง

นายภาคี พุ่มแดง ประกอบกิจการซ่อมแซมรถยนต์ อยู่ที่อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

Read more »

นางสำเนียง บุญชู

นางสำเนียง บุญชู ประกอบกิจการการปอกหัวพืช หรือทำหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง เช่น มันสำปะหลัง อยู่ที่อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

Read more »

นายทวิล น้อยผล

นายทวิล น้อยผล ประกอบกิจการซ่อมแซมรถยนต์ อยู่ที่อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

Read more »

นางสาวจารุณี สอนแก้ว

นางสาวจารุณี สอนแก้ว ประกอบกิจการเก็บรักษา – ลำเลียงเมล็ดพืชทุกชนิดในโกดัง เช่น เมล็ดข้าวเลือก ฯลฯ อยู่ที่อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

Read more »

ใจแสนเจริญพืชผล

ใจแสนเจริญพืชผล ประกอบกิจการการปอกหัวพืช หรือทำหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง อยู่ที่อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

Read more »

ดาวเรืองเจริญดีพืชผล

ดาวเรืองเจริญดีพืชผล ประกอบกิจการปอกหัวพืช หรือทำหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง และเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช อยู่ที่อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

Read more »