Category Archives: กงไกรลาศ

นายสุชน มั่นฤทธิ์

นายสุชน มั่นฤทธิ์ ประกอบกิจการผลิตอิฐ อยู่ที่อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

Read more »

นายวันเพ็ญ วรรณสด

นายวันเพ็ญ วรรณสด ประกอบกิจการการทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น อิฐบล็อก เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ อยู่ที่อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

Read more »

บริษัท เจริญชัยพืชไร่ จำกัด

บริษัท เจริญชัยพืชไร่ จำกัด ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 1,000 เกวียนต่อวัน อยู่ที่อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

Read more »

บริษัท ครัยโอไทย จำกัด

บริษัท ครัยโอไทย จำกัด ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย ก๊าซ เชื้อเพลิงเหลว อยู่ที่อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

Read more »

นายชาติ มั่นฤทธิ์

นายชาติ มั่นฤทธิ์ ประกอบกิจการผลิตอิฐ อยู่ที่อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

Read more »

นายยม ปรีชารส

นายยม ปรีชารส ประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น อิฐบล็อค ฯลฯ อยู่ที่อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

Read more »

นายบุญชัย อินทชิต

นายบุญชัย อินทชิต ประกอบกิจการกลึง เชื่อมโลหะทั่วไป อยู่ที่อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

Read more »

นายชัยวิวัฒน์ มะณีธรรม

นายชัยวิวัฒน์ มะณีธรรม ประกอบกิจการผลิตอิฐ อยู่ที่อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

Read more »

นายชาติ มั่นฤทธิ์

นายชาติ มั่นฤทธิ์ ประกอบกิจการผลิตอิฐ อยู่ที่อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

Read more »

นายกล เหียงแก้ว

นายกล เหียงแก้ว ประกอบกิจการผลิตอิฐ อยู่ที่อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

Read more »