Category Archives: เดิมบางนางบวช

น้ำพุ

น้ำพุ ประกอบกิจการทำมันเส้น อยู่ที่อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more »

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด ประกอบกิจการสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 400 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more »

นายสุพัฒน์ น้ำแก้ว

นายสุพัฒน์ น้ำแก้ว ประกอบกิจการซ่อมรถยนต์ อยู่ที่อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more »

นายสำรวย บัวนภาการญจน์

นายสำรวย บัวนภาการญจน์ ประกอบกิจการซ่อมเครื่องยนต์ อยู่ที่อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more »

นายสันติ เจียกวัฒนา

นายสันติ เจียกวัฒนา ประกอบกิจการซ่อมรถจักรยานยนต์ อยู่ที่อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more »

นายเสกสันต์ สุธาธารตระกูล

นายเสกสันต์ สุธาธารตระกูล ประกอบกิจการไสและซอยไม้แปรรูป อยู่ที่อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more »

นายสมเดช สมตัว

นายสมเดช สมตัว ประกอบกิจการซ่อมแซมเครื่องจักรที่ใช้ในการกสิกรรม อยู่ที่อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more »

นายวรรณ์ กาฬภักดี

นายวรรณ์ กาฬภักดี ประกอบกิจการซ่อมเครื่องมือเกษตร ซ่อมรถยนต์ อยู่ที่อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more »

นางสาวเจนจิรา มะนาวหวาน

นางสาวเจนจิรา มะนาวหวาน ประกอบกิจการไสไม้ และซอยไม้ อยู่ที่อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more »

นายเกตุ สุขสำราญ

นายเกตุ สุขสำราญ ประกอบกิจการกลึง-เชื่อมโลหะ อยู่ที่อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more »