Category Archives: เสาไห้

นายแกะ ธงชัย

นายแกะ ธงชัย ประกอบกิจการทำข้าวตอก อยู่ที่อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

Read more »

นาย นิคมชัย โคตะวงศ์

นาย นิคมชัย โคตะวงศ์ ประกอบกิจการทำผลิตภัณท์จากหินอ่อน อยู่ที่อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

Read more »

นางอรทัย เชื้ออินทร์ และ นางสาวกาญจนา พระวิเศษ

นางอรทัย เชื้ออินทร์ และ นางสาวกาญจนา พระวิเศษ ประกอบกิจการขุดดิน อยู่ที่อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

Read more »

นายชาณรงค์ บุญนะพล

นายชาณรงค์ บุญนะพล ประกอบกิจการขุดดิน อยู่ที่อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

Read more »

นางแวว ยอดสุรินทร์

นางแวว ยอดสุรินทร์ ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดวันละ 10 เกวียน อยู่ที่อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

Read more »

นายพิชิต เจียมเจริญ

นายพิชิต เจียมเจริญ ประกอบกิจการการถนอมเนื้อไม้ หรือการอบไม้ อยู่ที่อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

Read more »

บริษัท พาเลท เมกเกอร์ กรุ๊ป จำกัด

บริษัท พาเลท เมกเกอร์ กรุ๊ป จำกัด ประกอบกิจการไส ซอย เลื่อย เซาะร่องหรือแปรรูปไม้ อยู่ที่อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

Read more »

บริษัท โมลด์เมท จำกัด

บริษัท โมลด์เมท จำกัด ประกอบกิจการผลิต ผลิตภัณฑ์ยางที่ทำจากแบบพิมพ์ เช่น ยางฝาครอบท่อน้ำมัน ยางรองรับการสั่นสะเทือน อยู่ที่อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

Read more »

นายชลิตเทพ โพธิ์ใบ

นายชลิตเทพ โพธิ์ใบ ประกอบกิจการสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 80 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

Read more »

บริษัท พงษ์ศักดิ์ไชยท่าลาน จำกัด

บริษัท พงษ์ศักดิ์ไชยท่าลาน จำกัด ประกอบกิจการทำเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว อยู่ที่อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

Read more »