Category Archives: ลี้

นายแก้ว หล้าแก้ว

นายแก้ว หล้าแก้ว ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Read more »

นายบุญเรือง น้อยเปียง

นายบุญเรือง น้อยเปียง ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Read more »

โรงฆ่าสัตว์อิสระพงษ์

โรงฆ่าสัตว์อิสระพงษ์ ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ เช่น สุกร อยู่ที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Read more »

นครหริภุญชัยพืชผล

นครหริภุญชัยพืชผล ประกอบกิจการอบพืชผลทางการเกษตร เช่น ข้าวโพด ข้าว และอื่น ๆ อยู่ที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Read more »

โรงฆ่ามิตรประชา

โรงฆ่ามิตรประชา ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ เช่น สุกร อยู่ที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Read more »

บริษัท ลานนาดาตากรุ๊ป จำกัด

บริษัท ลานนาดาตากรุ๊ป จำกัด ประกอบกิจการโม่ ย่อยหิน กำลังการผลิต 60,000 ลูกบาศก์เมตร/ปี อยู่ที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Read more »

วัลลภา

วัลลภา ประกอบกิจการโรงงานการร่อนกรวดหรือทราย อยู่ที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Read more »

นางสุดา พงค์ขาว

นางสุดา พงค์ขาว ประกอบกิจการแปรรูปไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย อยู่ที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Read more »

นายพล โกวัง

นายพล โกวัง ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสุงสุดของร้านสีข้าว 5 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Read more »

นางประทุมพร กันทะวัง

นางประทุมพร กันทะวัง ประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ เช่นสุกร อยู่ที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Read more »