Category Archives: แม่ทะ

นายยา วงศ์ชุมภู

นายยา วงศ์ชุมภู ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

Read more »

บริษัท โรงเลื่อยจักรแม่ทะพนา จำกัด

บริษัท โรงเลื่อยจักรแม่ทะพนา จำกัด ประกอบกิจการเลื่อยไม้ (เครื่องจักรใช้สำหรับการเลื่อยไม้ 106 แรงม้า) อยู่ที่อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

Read more »

ไทยเจริญ

ไทยเจริญ ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

Read more »

ขยันการสี

ขยันการสี ประกอบกิจการสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 5 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

Read more »

นางสาวเบญจมาศ เสนาธรรม

นางสาวเบญจมาศ เสนาธรรม ประกอบกิจการ อยู่ที่อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

Read more »

นายบุญทา แก้วคำลือ

นายบุญทา แก้วคำลือ ประกอบกิจการสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 2 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

Read more »

นายทน วงศ์ก๋องแก้ว

นายทน วงศ์ก๋องแก้ว ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

Read more »

บริษัท นอร์เทอร์น สยาม ซีดแลค จำกัด

บริษัท นอร์เทอร์น สยาม ซีดแลค จำกัด ประกอบกิจการอบเมล็ดข้าวโพด เก็บรักษา หรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืช ในไซโล โกดังหรือคลังสินค้า อยู่ที่อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

Read more »

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพลิเมอร์ วิศวภัณฑ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพลิเมอร์ วิศวภัณฑ์ ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนของเครื่องจักรจากโลหะ ยาง และพลาสติก อยู่ที่อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

Read more »

ศรีอ้วน

ศรีอ้วน ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

Read more »