Category Archives: แจ้ห่ม

นางเกี๋ยง รูปสม

นางเกี๋ยง รูปสม ประกอบกิจการสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 3 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

Read more »

นายสมคิด บุญเตี่ยม

นายสมคิด บุญเตี่ยม ประกอบกิจการสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 3 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

Read more »

โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ

โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ ประกอบกิจการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

Read more »

นายบุญเลย กาละ (14411)

นายบุญเลย กาละ (14411) ประกอบกิจการสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 3 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

Read more »

กาแฟบรูโน

กาแฟบรูโน ประกอบกิจการการคั่ว บด หรือป่นกาแฟ อยู่ที่อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

Read more »

นายเล็ก ตะเทวี

นายเล็ก ตะเทวี ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 5 เกวียน/ว อยู่ที่อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

Read more »

นางเข็มทอง เกตุมัก

นางเข็มทอง เกตุมัก ประกอบกิจการสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 3 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

Read more »

โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนกิ่วคอหมา

โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนกิ่วคอหมา ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า 5.5 เมกะวัตต์ (ขนาด 0.5 เมกะวัตต์ 1 เครื่อง และ ขนาด 2.5 เมกะวัตต์ 2 เครื่อง) อยู่ที่อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

Read more »

นายทรง สวยฉลาด

นายทรง สวยฉลาด ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

Read more »

นายปิง มีแก้ว

นายปิง มีแก้ว ประกอบกิจการสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 2 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

Read more »