Category Archives: เถิน

นายถาวร เครือคำอ้าย

นายถาวร เครือคำอ้าย ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

Read more »

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล้านนา ซีวิล ทรัพย์แลนด์ทุน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล้านนา ซีวิล ทรัพย์แลนด์ทุน ประกอบกิจการผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อยู่ที่อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

Read more »

นายผัด สิทธินวน

นายผัด สิทธินวน ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

Read more »

นายเขียน แบ่งเปี้ย

นายเขียน แบ่งเปี้ย ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

Read more »

นายอ่าน สายสุรินทร์

นายอ่าน สายสุรินทร์ ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

Read more »

นายทองอินทร์ สกลลอย

นายทองอินทร์ สกลลอย ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

Read more »

บริษัท แม่วังหินอ่อน จำกัด

บริษัท แม่วังหินอ่อน จำกัด ประกอบกิจการแปรรูปหินอ่อนและหินแกรนิต กำลังการผลิต 24,000 ลูกบาศก์เมตร/ป อยู่ที่อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

Read more »

นางนภา ลือเมือง

นางนภา ลือเมือง ประกอบกิจการแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม ไส ซอยเซาะร่องรางลิ้น และทำเครื่องเรือนจากไม้ อยู่ที่อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

Read more »

นายอ้วน จินะทา

นายอ้วน จินะทา ประกอบกิจการสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 2 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

Read more »

นายเกตุ ศรีชัยวงศ์

นายเกตุ ศรีชัยวงศ์ ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 3 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

Read more »