Category Archives: วังเหนือ

สมใจการเกษตร

สมใจการเกษตร ประกอบกิจการอบเมล็ดพืช และเก็บรักษาหรือลำเลียงเมล็ดพืช อยู่ที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

Read more »

นายศรีนวล เจนจัด

นายศรีนวล เจนจัด ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

Read more »

นายอารีย์ ยวนตา

นายอารีย์ ยวนตา ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

Read more »

หล้าเฟอร์นิเจอร์

หล้าเฟอร์นิเจอร์ ประกอบกิจการทำเครื่องรือนและเครื่องใช้จากไม้ อยู่ที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

Read more »

นางสุพล คำเหล็ก

นางสุพล คำเหล็ก ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

Read more »

สถานีบ่มใบยาสูบร่องเคาะ

สถานีบ่มใบยาสูบร่องเคาะ ประกอบกิจการบ่มใบยาสูบ อยู่ที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

Read more »

นายชุ่ม วงศ์อารี

นายชุ่ม วงศ์อารี ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

Read more »

นายอ้าย อวดผิว

นายอ้าย อวดผิว ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

Read more »

แม่ก๋วม

แม่ก๋วม ประกอบกิจการขุดดินลูกรัง อยู่ที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

Read more »

นายเชิดชัย ตานาดา

นายเชิดชัย ตานาดา ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

Read more »