Category Archives: งาว

โรงสีสามพี่น้อง

โรงสีสามพี่น้อง ประกอบกิจการสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 2 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง

Read more »

นายตุ้ย ศิริมังคลากุล

นายตุ้ย ศิริมังคลากุล ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง

Read more »

นายช่วย ปิ่นแก้ว

นายช่วย ปิ่นแก้ว ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง

Read more »

นายธีรศักดิ์ แสนหลวง

นายธีรศักดิ์ แสนหลวง ประกอบกิจการแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม ทำเครื่องเรือนและเครื่องใช้จากไม้ อยู่ที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง

Read more »

นายเลื่อน ธนันไชย

นายเลื่อน ธนันไชย ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 5 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง

Read more »

นางสาวสร้อยฟ้า ดวงดาว

นางสาวสร้อยฟ้า ดวงดาว ประกอบกิจการทำเครื่องเรือนและเครื่องใช้จากไม้ อยู่ที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง

Read more »

นายศรีนวล ยาวิละชัย

นายศรีนวล ยาวิละชัย ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง

Read more »

ออม เฟอร์นิเจอร์

ออม เฟอร์นิเจอร์ ประกอบกิจการแปรรูปไม้ โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐ์กรรม ทำเครื่องเรือนและเครื่องใช้จากไม้ อยู่ที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง

Read more »

จุ๋มจิ๋มพัฒนา

จุ๋มจิ๋มพัฒนา ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง

Read more »

นางสุมล ริชู โต

นางสุมล ริชู โต ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง

Read more »