Category Archives: เมืองลพบุรี

นายธีรวุฒิ พวงจำปี

นายธีรวุฒิ พวงจำปี ประกอบกิจการสกัดน้ำมันจากพืช (หีบน้ำมันมะพร้าว) อยู่ที่อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

Read more »

นางสาวบุญเรือน เดชสนธิ

นางสาวบุญเรือน เดชสนธิ ประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา อยู่ที่อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

Read more »

นายณรงค์รัตน์ ปรีชานุกูล

นายณรงค์รัตน์ ปรีชานุกูล ประกอบกิจการอบข้าว และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อยู่ที่อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

Read more »

นายทรงชัย มหาทัพกฤษ

นายทรงชัย มหาทัพกฤษ ประกอบกิจการทำมันเส้น อยู่ที่อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

Read more »

นายมานิตย์ สมพันธ์

นายมานิตย์ สมพันธ์ ประกอบกิจการหล่อหลอมอลูมิเนียม อยู่ที่อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

Read more »

นายจำปี พานทอง

นายจำปี พานทอง ประกอบกิจการกลึง-เชื่อมโลหะ อยู่ที่อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

Read more »

นายประกอบ เกตุจันทร์

นายประกอบ เกตุจันทร์ ประกอบกิจการซ่อมรถยนต์ อยู่ที่อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

Read more »

นายณรงค์รัตน์ ปรีชานุกูล

นายณรงค์รัตน์ ปรีชานุกูล ประกอบกิจการอบข้าวและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อยู่ที่อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

Read more »

นายชลอ อ่อนดำ

นายชลอ อ่อนดำ ประกอบกิจการทำมีด จอบ เสียบ อยู่ที่อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

Read more »

นางสาวสุรินทร์ แก้วกอง

นางสาวสุรินทร์ แก้วกอง ประกอบกิจการขุดดินเพื่อใช้ในการก่อสร้าง อยู่ที่อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

Read more »