Category Archives: วัดโบสถ์

นายสุพรรณ จันทะคุณ

นายสุพรรณ จันทะคุณ ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

Read more »

นายวิเชียร ไทยกลัด

นายวิเชียร ไทยกลัด ประกอบกิจการซ่อมอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการเกษตร อยู่ที่อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

Read more »

บริษัท ที.เอส.พี.ไรซ์ จำกัด

บริษัท ที.เอส.พี.ไรซ์ จำกัด ประกอบกิจการสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 1,300 เกวียน/วัน) และอบเมล็ดพืช เช่น ข้าวเปลือก อยู่ที่อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

Read more »

นายสัมฤทธิ์ จันทะคุณ

นายสัมฤทธิ์ จันทะคุณ ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

Read more »

นายสมาน พุ่มฝาง

นายสมาน พุ่มฝาง ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

Read more »

บริษัท เกษตรไพศาลธัญกิจ จำกัด

บริษัท เกษตรไพศาลธัญกิจ จำกัด ประกอบกิจการการเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้า อยู่ที่อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

Read more »

นายสุริยา ก้อนคำมี

นายสุริยา ก้อนคำมี ประกอบกิจการทำเครื่องเรือน และเครื่องใช้จากไม้ อยู่ที่อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

Read more »

บริษัท เกษตรไพศาลธัญกิจ จำกัด

บริษัท เกษตรไพศาลธัญกิจ จำกัด ประกอบกิจการการเก็บรักษาหรือลำเลียงเมล็ดพืช หรือผลิตผลการเกษตรในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้าและลานตากพืชผลทางการเกษตร อยู่ที่อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

Read more »

นายสมพงษ์ พุทธโกศล

นายสมพงษ์ พุทธโกศล ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

Read more »

นายสุวรรณ พูลนุช

นายสุวรรณ พูลนุช ประกอบกิจการซ่อมเครื่องจักรสำหรับใช้ในการกสิกรรม อยู่ที่อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

Read more »