Category Archives: วังทอง

นายอุบล ฉิมหัวร้อง

นายอุบล ฉิมหัวร้อง ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 5 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

Read more »

เนรมิตรพืชผล

เนรมิตรพืชผล ประกอบกิจการเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้า อยู่ที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

Read more »

นายแสน เชียงไตร

นายแสน เชียงไตร ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 42 ตัน อยู่ที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

Read more »

นายโสฟัส สามเกษร

นายโสฟัส สามเกษร ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 12 ตัน อยู่ที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

Read more »

น้ำดื่มวอเตอร์เซอร์ไพรส์

น้ำดื่มวอเตอร์เซอร์ไพรส์ ประกอบกิจการผลิตขวดน้ำพลาสติกและผลิตน้ำดื่ม อยู่ที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

Read more »

นายหยุด เหลือบแล

นายหยุด เหลือบแล ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 504 ตัน อยู่ที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

Read more »

นายสงคราม เหมือนศรีชัย

นายสงคราม เหมือนศรีชัย ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 84 ตัน อยู่ที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

Read more »

นายเสวย มั่นชาวนา

นายเสวย มั่นชาวนา ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 3 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

Read more »

นายสมพล อยู่สุขสมบูรณ์

นายสมพล อยู่สุขสมบูรณ์ ประกอบกิจการเชื่อม ตัด พับ ม้วนโลหะ และทำชิ้นโลหะ อยู่ที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

Read more »

บริษัท โรงสีเกาะแก้วเจริญธัญญา 2 จำกัด

บริษัท โรงสีเกาะแก้วเจริญธัญญา 2 จำกัด ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 600 ตัน/วัน และอบข้าวเปลือก อยู่ที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

Read more »