Category Archives: บางกระทุ่ม

นายสำเภา การะเกตุ

นายสำเภา การะเกตุ ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 21 ตัน/วัน อยู่ที่อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

Read more »

นางสุภาภรณ์ จูด้วง

นางสุภาภรณ์ จูด้วง ประกอบกิจการถนอมผลไม้โดยทำให้เยือกแข็ง เช่น กล้วยตาก เป็นต้น อยู่ที่อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

Read more »

นางหวั่น มั่นคงดี

นางหวั่น มั่นคงดี ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 84 ตัน/วัน อยู่ที่อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

Read more »

นายบุญสิงห์ ยอดบุษดี

นายบุญสิงห์ ยอดบุษดี ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 168 ตัน/วัน อยู่ที่อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

Read more »

นายมล เข็มอินทร์

นายมล เข็มอินทร์ ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 21 ตัน/วัน อยู่ที่อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

Read more »

นายประเสริฐ หมากหาดตระกู

นายประเสริฐ หมากหาดตระกู ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 10.5 ตัน/วัน อยู่ที่อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

Read more »

นางสาวเพ็ญพิมพ์ ศรีจันทร์

นางสาวเพ็ญพิมพ์ ศรีจันทร์ ประกอบกิจการร่อนหรือคัดแยกขนาดคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม อยู่ที่อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

Read more »

นายบุนนาค จีนสลุด

นายบุนนาค จีนสลุด ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 21 ตัน/วัน อยู่ที่อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

Read more »

นายวน คงสิทธิ์

นายวน คงสิทธิ์ ประกอบกิจการสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 3 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

Read more »

นายกลำ่ พุ่มจันทร์

นายกลำ่ พุ่มจันทร์ ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 21 ตัน/วัน อยู่ที่อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

Read more »