Category Archives: โพธิ์ประทับช้าง

นายสมบูรณ์ จันทร์หลง

นายสมบูรณ์ จันทร์หลง ประกอบกิจการซ่อมอุปกรณ์การเกษตร อยู่ที่อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

Read more »

นายแสวง สิบหยอม

นายแสวง สิบหยอม ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

Read more »

นายสว่าง สิงห์วี

นายสว่าง สิงห์วี ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

Read more »

นางวิไลลักษณ์ ภัทรประสิทธิ์

นางวิไลลักษณ์ ภัทรประสิทธิ์ ประกอบกิจการดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ สำหรับใช้ในการก่อสร้าง อยู่ที่อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

Read more »

นายเกษม ประเสริฐศรี

นายเกษม ประเสริฐศรี ประกอบกิจการกลึงและเชื่อมโลหะ อยู่ที่อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

Read more »

นายนพ คงเมือง

นายนพ คงเมือง ประกอบกิจการซ่อมอุปกรณ์การเกษตร อยู่ที่อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

Read more »

นายประทุม นาคขำ

นายประทุม นาคขำ ประกอบกิจการซ่อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการเกษตร อยู่ที่อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

Read more »

นายประสิทธิ์ จันทร์ศิริ

นายประสิทธิ์ จันทร์ศิริ ประกอบกิจการสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 3 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

Read more »

นายชัยวัฒน์ ผ่องแผ้ว

นายชัยวัฒน์ ผ่องแผ้ว ประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น อิฐบล๊อค ทำระบายน้ำ อยู่ที่อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

Read more »

นายกอบ ขันธวุธ

นายกอบ ขันธวุธ ประกอบกิจการซ่อมอุปกรณ์การเกษตร อยู่ที่อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

Read more »