Category Archives: เมืองพิจิตร

นายจิรพงศ์ อุปมาอ่ำ

นายจิรพงศ์ อุปมาอ่ำ ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป อยู่ที่อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

Read more »

นายถวิล ศรีภิรมย์

นายถวิล ศรีภิรมย์ ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 15 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

Read more »

นายประกิต อยู่คำ

นายประกิต อยู่คำ ประกอบกิจการผลิตอิฐดินเผา อยู่ที่อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

Read more »

นายปรานอม ศรีโลหะ

นายปรานอม ศรีโลหะ ประกอบกิจการผลิตอิฐ อยู่ที่อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

Read more »

นายชัย กรณ์สิงห์

นายชัย กรณ์สิงห์ ประกอบกิจการผลิตอิฐ อยู่ที่อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

Read more »

นายบุญทิ้ง บุญคำ

นายบุญทิ้ง บุญคำ ประกอบกิจการผลิตอิฐ อยู่ที่อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

Read more »

นางสะอาด คัชมาตย์

นางสะอาด คัชมาตย์ ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 200 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

Read more »

นายมะยม สงวนทรัพย์

นายมะยม สงวนทรัพย์ ประกอบกิจการผลิตอิฐ อยู่ที่อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

Read more »

นายธวัช บุญคำ

นายธวัช บุญคำ ประกอบกิจการผลิตอิฐ อยู่ที่อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

Read more »

นางสาวโชติชญา จำปีเรือง

นางสาวโชติชญา จำปีเรือง ประกอบกิจการทำอิฐดินเผา อยู่ที่อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

Read more »