Category Archives: เมืองพิจิตร

นายสำเริง สังข์เมือง

นายสำเริง สังข์เมือง ประกอบกิจการบดหรือย่อยพลาสติก อยู่ที่อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

Read more »

น้ำดื่ม เอเวอร์.พี

น้ำดื่ม เอเวอร์.พี ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มบรรจุขวด อยู่ที่อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

Read more »

นายสมพงษ์ บัวเกิด

นายสมพงษ์ บัวเกิด ประกอบกิจการ อยู่ที่อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

Read more »

นายจิรพงศ์ อุปมาอ่ำ

นายจิรพงศ์ อุปมาอ่ำ ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป อยู่ที่อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

Read more »

นายถวิล ศรีภิรมย์

นายถวิล ศรีภิรมย์ ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 15 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

Read more »

นายประกิต อยู่คำ

นายประกิต อยู่คำ ประกอบกิจการผลิตอิฐดินเผา อยู่ที่อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

Read more »

นายปรานอม ศรีโลหะ

นายปรานอม ศรีโลหะ ประกอบกิจการผลิตอิฐ อยู่ที่อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

Read more »

นายชัย กรณ์สิงห์

นายชัย กรณ์สิงห์ ประกอบกิจการผลิตอิฐ อยู่ที่อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

Read more »

นายบุญทิ้ง บุญคำ

นายบุญทิ้ง บุญคำ ประกอบกิจการผลิตอิฐ อยู่ที่อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

Read more »

นางสะอาด คัชมาตย์

นางสะอาด คัชมาตย์ ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 200 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

Read more »