Category Archives: สามง่าม

นายบุญเลี้ยง แสงใส

นายบุญเลี้ยง แสงใส ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

Read more »

นายเพียร น้อยพันธุ์

นายเพียร น้อยพันธุ์ ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 5 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

Read more »

นางสาววรางคณา เชี่ยวชาญ

นางสาววรางคณา เชี่ยวชาญ ประกอบกิจการทำเสาคอนกรีตและวงบ่อ อยู่ที่อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

Read more »

นายเซ้ง แซ่ลี้

นายเซ้ง แซ่ลี้ ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

Read more »

นายเฉลย หมอกมืด

นายเฉลย หมอกมืด ประกอบกิจการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักรสำหรับใช้ในการกสิกรรม อยู่ที่อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

Read more »

นายทวี ลิ้มพรพิบูลย์

นายทวี ลิ้มพรพิบูลย์ ประกอบกิจการทำคอนกรีตบล๊อก อยู่ที่อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

Read more »

นายปัญญา เพ็ชรนารถ

นายปัญญา เพ็ชรนารถ ประกอบกิจการซ่อมแซมรถยนต์ และซ่อมแซมเครื่องจักร ส่วนประกอบ อุปกรณ์สำหับใช้ในการกสิกรรม อยู่ที่อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

Read more »

นางวิไลลักษณ์ ภัทรประสิทธิ์

นางวิไลลักษณ์ ภัทรประสิทธิ์ ประกอบกิจการดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ อยู่ที่อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

Read more »

ไชยโรจน์วัสดุ

ไชยโรจน์วัสดุ ประกอบกิจการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น ท่อ เสา อิฐบล็อก พื้นสำเร็จ ฯลฯ และทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้าง เช่น ผลิตแผ่นหลังคาเหล็กรีดลอน อยู่ที่อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

Read more »

ท่าข้าวสมประสงค์

ท่าข้าวสมประสงค์ ประกอบกิจการเก็กรักษาหรือลำเลียงเมล็ดพืชในโกดังและคลังสินค้า อยู่ที่อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

Read more »