Category Archives: สากเหล็ก

นายสมศักดิ์ จำเนียร

นายสมศักดิ์ จำเนียร ประกอบกิจการทำศาลพระภูมิและทำเจดีย์ อยู่ที่อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

Read more »

บริษัท เกาะแก้วกรีนเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

บริษัท เกาะแก้วกรีนเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ขนาดกำลังการผลิต 200 กิโลวัตต์ อยู่ที่อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

Read more »

นายเอื้อน อู่อรุณ

นายเอื้อน อู่อรุณ ประกอบกิจการห้องเย็น อยู่ที่อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

Read more »

นายสมบัติ ถาวรศักดิ์

นายสมบัติ ถาวรศักดิ์ ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 12 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

Read more »

นายสมหมาย งิ้วราย

นายสมหมาย งิ้วราย ประกอบกิจการขุด ตัก ดินลูกรังในที่ดินกรรมสิทธิ์สำหรับใช้ในการก่อสร้าง อยู่ที่อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

Read more »

บริษัท เค.เอ็ม.จี.การ์เม้นท์ จำกัด

บริษัท เค.เอ็ม.จี.การ์เม้นท์ จำกัด ประกอบกิจการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป อยู่ที่อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

Read more »

นายปี เชตจำลอง

นายปี เชตจำลอง ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 150 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

Read more »

นายประชา ศรีภัทรเจริญ

นายประชา ศรีภัทรเจริญ ประกอบกิจการเคาะพ่นสีรถยนต์ อยู่ที่อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

Read more »

นางสาวกาญจนา บุญชัยพัฒนกิจ

นางสาวกาญจนา บุญชัยพัฒนกิจ ประกอบกิจการทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร เช่น หลังคาเหล็กเมทัลชีต อยู่ที่อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

Read more »

นายทองสุข หลากสุขถม

นายทองสุข หลากสุขถม ประกอบกิจการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จและทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น แผ่นพื้นสำเร็จรูป อยู่ที่อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

Read more »