Category Archives: บึงนาราง

นายหอมทรัพย์ อารีเอ้อ

นายหอมทรัพย์ อารีเอ้อ ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 48 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

Read more »

นายส่ง แก้วเกิด

นายส่ง แก้วเกิด ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 50 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

Read more »

นายสำอางค์ ดีแจ่ม

นายสำอางค์ ดีแจ่ม ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 12 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

Read more »

นายพิชัย อรรถรุ่งโรจน์

นายพิชัย อรรถรุ่งโรจน์ ประกอบกิจการซ่อมแซมรถยนต์ อยู่ที่อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

Read more »

นายมานพ ธนิกกุล

นายมานพ ธนิกกุล ประกอบกิจการเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืชหรือผลิตผลจากพืชในโกดัง อยู่ที่อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

Read more »

นายถวิล สุขอยู่

นายถวิล สุขอยู่ ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 10 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

Read more »

นายประสิทธิ์ ปัทไพ

นายประสิทธิ์ ปัทไพ ประกอบกิจการซ่อมอุปกรณ์การเกษตร อยู่ที่อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

Read more »

นางสาวตาระเกษ จันทร์เพ็ญ

นางสาวตาระเกษ จันทร์เพ็ญ ประกอบกิจการปอกหัวพืชหรือทำหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง อยู่ที่อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

Read more »

นายธวัช นิ่มปาน

นายธวัช นิ่มปาน ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 10 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

Read more »

นายไพศาล บุพบรรณ์

นายไพศาล บุพบรรณ์ ประกอบกิจการซ่อมอุปกรณ์การเกษตร อยู่ที่อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

Read more »