Category Archives: ทับคล้อ

นายวิชัย ศรีโปฎก

นายวิชัย ศรีโปฎก ประกอบกิจการซ่อมเครื่องยนต์ อยู่ที่อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

Read more »

นายสมัคร สุริยะ

นายสมัคร สุริยะ ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 60 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

Read more »

นายเอกพล ลาทอง

นายเอกพล ลาทอง ประกอบกิจการซ่อมแซมรถยนต์ อยู่ที่อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

Read more »

นายสมโชค จันทร์ปัญญา

นายสมโชค จันทร์ปัญญา ประกอบกิจการเคาะพ่นสีรถยนต์ อยู่ที่อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

Read more »

นำดื่มชัยมงคล

นำดื่มชัยมงคล ประกอบกิจการการทำน้ำดื่ม อยู่ที่อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

Read more »

นายอนันต์ มณีชูเกตุ

นายอนันต์ มณีชูเกตุ ประกอบกิจการซ่อมเครื่องยนต์เพื่อการเกษตร อยู่ที่อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

Read more »

น้ำดื่มรุ่งอรุณ

น้ำดื่มรุ่งอรุณ ประกอบกิจการทำน้ำดื่ม และน้ำแข็งก้อนเล็กได้วันละ 2 ตัน อยู่ที่อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

Read more »

นายวิเชียร หลูมณี

นายวิเชียร หลูมณี ประกอบกิจการอัดเศษโลหะและเศษวัสดุต่างๆ อยู่ที่อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

Read more »

นายสุด ขุนอินทร์

นายสุด ขุนอินทร์ ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 50 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

Read more »

นายประสิทธิ์ โชติรัตน์

นายประสิทธิ์ โชติรัตน์ ประกอบกิจการทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร เช่น หลังคาเหล็กเมทัลชีต อยู่ที่อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

Read more »