Category Archives: ตะพานหิน

นายสนม ตรีชิต

นายสนม ตรีชิต ประกอบกิจการหล่อพระพุทธรูปทองเหลือง อยู่ที่อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

Read more »

นายวิษรุช สมศรีแสง

นายวิษรุช สมศรีแสง ประกอบกิจการเก็บรักษา หรือลำเลียงพืช หรือรับซื้อพืชหรือเมล็ดพืชในโกดัง เช่น ข้าวเปลือก ฯลฯ อยู่ที่อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

Read more »

นายสุพัฒน์ จันทร์ย้อย

นายสุพัฒน์ จันทร์ย้อย ประกอบกิจการเคาะพ่นสีรถยนต์ อยู่ที่อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

Read more »

นายอุทัย จาดมี

นายอุทัย จาดมี ประกอบกิจการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

Read more »

นายสังเวียน ดาวัลย์

นายสังเวียน ดาวัลย์ ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 24 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

Read more »

เนี่ยวการช่าง 2

เนี่ยวการช่าง 2 ประกอบกิจการทำประตู หน้าต่างเหล็ก อยู่ที่อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

Read more »

นายสมพงษ์ เกตุจันทร์

นายสมพงษ์ เกตุจันทร์ ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 165 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

Read more »

นายสมบูรณ์ พานิชลือชาชัย

นายสมบูรณ์ พานิชลือชาชัย ประกอบกิจการตั้งศูนย์ถ่วงล้อ ปะยางรถยนต์ อยู่ที่อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

Read more »

นายสง่า คำมี

นายสง่า คำมี ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 100 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

Read more »

นายวิษรุช สมศรีแสง

นายวิษรุช สมศรีแสง ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 250 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

Read more »