Category Archives: แม่ใจ

บริษัท ไทย.เอ.ดี.ฟู้ดส์ จำกัด

บริษัท ไทย.เอ.ดี.ฟู้ดส์ จำกัด ประกอบกิจการผลิตอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช ผลไม้บรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้ อยู่ที่อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

Read more »

สมชายทรัพย์ทวี 2003

สมชายทรัพย์ทวี 2003 ประกอบกิจการสีข้าว (กำลังสีสุงสุดของร้านสีข้าว 10 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

Read more »

อุตสาหกรรมไม้ไผ่แม่จว้าใต้

อุตสาหกรรมไม้ไผ่แม่จว้าใต้ ประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ อยู่ที่อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

Read more »

โรงสีนายจันทร์

โรงสีนายจันทร์ ประกอบกิจการสีข้าวชนิดมาตราฐาน อยู่ที่อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

Read more »

คำพันชั่ง

คำพันชั่ง ประกอบกิจการทำโลงศพ, ปราสาทสำหรับใส่เผาศพ, ศาลาไทยไม้ อยู่ที่อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

Read more »

ประดิษฐ์ศิลป์

ประดิษฐ์ศิลป์ ประกอบกิจการทำโลงศพ, ปราสาทสำหรับใส่เผาศพ, ศาลาไทย (เหล็ก) อยู่ที่อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

Read more »

ชัยวิวัฒน์

ชัยวิวัฒน์ ประกอบกิจการสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

Read more »

ปัญสุวรรณ

ปัญสุวรรณ ประกอบกิจการสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

Read more »

ศรีถ้อยบริการ

ศรีถ้อยบริการ ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

Read more »

บริษัท แม่ใจธนะโชติวัฒน์ จำกัด

บริษัท แม่ใจธนะโชติวัฒน์ จำกัด ประกอบกิจการสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 600 เกวียน/วัน) อบพืช/เมล็ดพืช และการเก็บ รักษาหรือลำเลียงพืช/เมล็ดพืชในไซโล โกดังหรือคลังสินค้า อยู่ที่อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

Read more »