Category Archives: เชียงคำ

นายสวัสดิ์ แก้วคำ

นายสวัสดิ์ แก้วคำ ประกอบกิจการอบพืช เมล็ดพืช และเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช ในไซโล โกดังหรือคลังสินค้า อยู่ที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

Read more »

โรงสีประจักษ์พืชไร่

โรงสีประจักษ์พืชไร่ ประกอบกิจการสีข้าว(กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 90 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

Read more »

กมลกลการ

กมลกลการ ประกอบกิจการซ่อมรถจักรยานยนต์ อยู่ที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

Read more »

โรงน้ำแข็ง น้ำดื่ม โนะมุระ

โรงน้ำแข็ง น้ำดื่ม โนะมุระ ประกอบกิจการขายน้ำแข็งหลอด น้ำดื่มถัง ลัง (น้ำดื่มบรรจุซอง) อยู่ที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

Read more »

โรงสีสมพรน้ำแวน

โรงสีสมพรน้ำแวน ประกอบกิจการสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 22 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

Read more »

นายทอน กาติ๊บ

นายทอน กาติ๊บ ประกอบกิจการสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

Read more »

นายสง่า กาศสนุก

นายสง่า กาศสนุก ประกอบกิจการสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 3 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

Read more »

โรงสีเพียร

โรงสีเพียร ประกอบกิจการสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 60 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

Read more »

สหกรณ์การเกษตรเชียงคำ จำกัด

สหกรณ์การเกษตรเชียงคำ จำกัด ประกอบกิจการอบเมล็ดพืช และการเก็บรักษาเมล็ดพืชในไซโล โกดังหรือฉาง อยู่ที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

Read more »

นายสิงห์ชัย ศรีศิริสิทธิกุล

นายสิงห์ชัย ศรีศิริสิทธิกุล ประกอบกิจการอบเมล็ดพืชและการเก็บรักษาเมล็ดพืชในไซโล โกดังหรือคลังสินค้า อยู่ที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

Read more »