Category Archives: จุน

นายจันทร์ ต่อมคำ

นายจันทร์ ต่อมคำ ประกอบกิจการสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

Read more »

น้ำดื่มแคน

น้ำดื่มแคน ประกอบกิจการทำน้ำดื่ม อยู่ที่อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

Read more »

โรงสีสหกรณ์การเกษตรจุน

โรงสีสหกรณ์การเกษตรจุน ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 40 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

Read more »

ป. เจริญ

ป. เจริญ ประกอบกิจการสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

Read more »

โรงน้ำแข็งจุน

โรงน้ำแข็งจุน ประกอบกิจการทำน้ำแข็งหลอด (ก้อนเล็ก) อยู่ที่อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

Read more »

โรงสีพูนทรัพย์ธัญญกิจ

โรงสีพูนทรัพย์ธัญญกิจ ประกอบกิจการสีข้าว กำลังการผลิตสูงสุด 180 เมตริกตัน/วัน อยู่ที่อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

Read more »

นายเกษม หทัยวิพุธพงศ์

นายเกษม หทัยวิพุธพงศ์ ประกอบกิจการซ่อมอุปกรณ์เครื่องจักรสำหรับใช้ในการกสิกรรม อยู่ที่อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

Read more »

นายสายัณห์ กันต๊ะยา

นายสายัณห์ กันต๊ะยา ประกอบกิจการสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

Read more »

ท่าทรายทวีทรัพย์

ท่าทรายทวีทรัพย์ ประกอบกิจการขุดทรายและการดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ อยู่ที่อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

Read more »

โรงสีข้าวทุ่งรวงทอง

โรงสีข้าวทุ่งรวงทอง ประกอบกิจการสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 165 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

Read more »