Category Archives: คลองหลวง

นายวรยุกต์ แซ่ซึง

นายวรยุกต์ แซ่ซึง ประกอบกิจการทำน้ำดื่มเพื่อบริโภค อยู่ที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

Read more »

นายคเณศร์ พลกนิช

นายคเณศร์ พลกนิช ประกอบกิจการผลิตเครื่องแกงสำเร็จรูป อยู่ที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

Read more »

นางสาวมณีนุช แสงรัฐกาญจนสิน

นางสาวมณีนุช แสงรัฐกาญจนสิน ประกอบกิจการผลิตน้ำแข็งซอง ได้ 1,000 ซอง/วัน และน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้ 82 ตัน/วัน อยู่ที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

Read more »

นายเติมศักดิ์ สหชัยยันต์

นายเติมศักดิ์ สหชัยยันต์ ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 6 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

Read more »

นายเติมเดช สุทธิพันธ์ุ

นายเติมเดช สุทธิพันธ์ุ ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 8 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

Read more »

นายทวีศักดิ์ ครุธาพันธุ์

นายทวีศักดิ์ ครุธาพันธุ์ ประกอบกิจการเคาะพ่นสีรถยนต์ อยู่ที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

Read more »

นายวสันต์ อัศวสถิตย์พร

นายวสันต์ อัศวสถิตย์พร ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป อยู่ที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

Read more »

นายเกษม ธรรมทักษิณา

นายเกษม ธรรมทักษิณา ประกอบกิจการทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ อยู่ที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

Read more »

นางสาวจารุวรรณ ตั้งตรงสิทธ์

นางสาวจารุวรรณ ตั้งตรงสิทธ์ ประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น แผ่นพื้น ท่อ เสาคอนกรีตอัดแรง อยู่ที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

Read more »

นายฐิตถิ ธีรธิติวงศ์

นายฐิตถิ ธีรธิติวงศ์ ประกอบกิจการผลิต ดัดแปลง ซ่อมแซม เครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรม อยู่ที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

Read more »