Category Archives: นาน้อย

นายนรินทร์ พรมฝั้น

นายนรินทร์ พรมฝั้น ประกอบกิจการทำวงกบ-หน้าต่าง,บานประตู-หน้าต่างและทำเครื่องเรือนจากไม้ อยู่ที่อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

Read more »

นายนพดล นันฝั้น

นายนพดล นันฝั้น ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

Read more »

นายพีรานุพงษ์ ใจตุ้ย

นายพีรานุพงษ์ ใจตุ้ย ประกอบกิจการซ่อมเครื่องยนต์รถยนต์ อยู่ที่อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

Read more »

นายพนัส ดอยแดง

นายพนัส ดอยแดง ประกอบกิจการแปรรูปไม้เพื่อทำ แจกัน ครก ลูกกรง เครื่องเรือน อยู่ที่อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

Read more »

ช่างหลวนบริการงานไม้

ช่างหลวนบริการงานไม้ ประกอบกิจการทำวงกบ บานประตู-หน้าต่าง เครื่องเรือนและสิ่งประดิษฐ์จากไม้ อยู่ที่อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

Read more »

บริษัท มาเธอร์ แอนด์ ซัน การ์เมนท์ จำกัด

บริษัท มาเธอร์ แอนด์ ซัน การ์เมนท์ จำกัด ประกอบกิจการผลิตเสื้อผ้า,เครื่องนุ่งห่ม,และงานผ้าทุกชนิด อยู่ที่อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

Read more »

นายเผด็จ ติ๊บน้อย

นายเผด็จ ติ๊บน้อย ประกอบกิจการทำวงกบ บานประตู หน้าต่าง ฯ อยู่ที่อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

Read more »

อุตสาหกรรมแปรรูปไม้(รวมญาติ)

อุตสาหกรรมแปรรูปไม้(รวมญาติ) ประกอบกิจการแปรรูปไม้เพื่อประดิษฐกรรม ทำวงกบ บานประตู – หน้าต่าง ทำภาชนะบรรจุเครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องเรือนฯ อยู่ที่อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

Read more »

นายณัฐนนท์ ยะติ

นายณัฐนนท์ ยะติ ประกอบกิจการทำวงกบ,บานประตู,บานหน้าต่าง และส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคาร อยู่ที่อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

Read more »

สหกรณ์การเกษตรนาน้อย จำกัด

สหกรณ์การเกษตรนาน้อย จำกัด ประกอบกิจการอบเมล็ดพืช อยู่ที่อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

Read more »