Category Archives: บางกรวย

บริษัท เข็มทองรุ่งเรือนคอนกรีต จำกัด

บริษัท เข็มทองรุ่งเรือนคอนกรีต จำกัด ประกอบกิจการผลิตแผ่นพื้นคอนกรีตและเสาเข็มคอนกรีต อยู่ที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

Read more »

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำแข็งไทย จำกัด

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำแข็งไทย จำกัด ประกอบกิจการผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก กำลังการผลิต 400 ตันต่อวัน อยู่ที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

Read more »

บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์อย่างใดอย่างหนึ่ง การทำ ดัดแปลง หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องทดลอง หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม อยู่ที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

Read more »

บริษัท คอนกรีตบางบัวทอง จำกัด

บริษัท คอนกรีตบางบัวทอง จำกัด ประกอบกิจการผลิตพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป อยู่ที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

Read more »

บริษัท กิจวิรุณ จำกัด

บริษัท กิจวิรุณ จำกัด ประกอบกิจการพิมพ์ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และเป่าถุงพลาสติก อยู่ที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

Read more »

บริษัท 333 โฟรเซ่น ฟู้ด จำกัด

บริษัท 333 โฟรเซ่น ฟู้ด จำกัด ประกอบกิจการทำอาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ เช่น ไส้กรอก แฮม เบคอน หมูหมัก หมูสไลด์แผ่นบางและอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง อยู่ที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

Read more »

บริษัท ความสัมพันธ์ จำกัด

บริษัท ความสัมพันธ์ จำกัด ประกอบกิจการทำเครื่องประดับ โดยใช้ เพชร พลอย ไข่มุก ทองคำ ทองขาว เงิน นาก อยู่ที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

Read more »

บริษัท คราฟท์ จำกัด

บริษัท คราฟท์ จำกัด ประกอบกิจการประกอบ ดัดแปลง เปลี่ยนแปลงสภาพ รวมทั้งทำชิ้นส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์สำหรับรถยนต์ เช่น รถดับเพลิง รถกู้ภัย รถไฟฟ้าส่องสว่าง รถยนต์บรรทุกน้ำ รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย รถกวาดถนนและดูดฝุ่น รถสูบสิ่งปฏิกูล รถสื่อสารดาวเทียม รถยนต์โดยสาร จำนวนตั้งแต่ 10 ที่นั่งขึ้นไป และรถยนต์อื่นๆ อยู่ที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

Read more »

บริษัท กิจวิรุณ จำกัด

บริษัท กิจวิรุณ จำกัด ประกอบกิจการพิมพ์ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และเป่าถุงพลาสติก อยู่ที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

Read more »

บริษัท 3 เอสเพลท จำกัด

บริษัท 3 เอสเพลท จำกัด ประกอบกิจการชุบโลหะ อยู่ที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

Read more »