Category Archives: ไพศาลี

นายหวล จันทมฤก

นายหวล จันทมฤก ประกอบกิจการสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 2 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นายประเสริฐ ร่มกุหลาบ

นายประเสริฐ ร่มกุหลาบ ประกอบกิจการทำมันเส้น อยู่ที่อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นายทองสุข ชินเทศ

นายทองสุข ชินเทศ ประกอบกิจการสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 2 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นายลม่อม เนตรทอง

นายลม่อม เนตรทอง ประกอบกิจการซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ของเครื่องจักรฯ อยู่ที่อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นายพลัด หว่างวัด

นายพลัด หว่างวัด ประกอบกิจการสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นายเรวัติ นันทวิสัย

นายเรวัติ นันทวิสัย ประกอบกิจการอบเมล็ดพืช เช่น ข้าวเปลือก ข้าวโพด ฯลฯ และเก็บรักษาหรือลำเลียง เมล็ดพืชหรือผลผลิตจากพืช ในโกดัง อยู่ที่อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นายจรัญ เกงขุนทด

นายจรัญ เกงขุนทด ประกอบกิจการสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 1 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นายโชคชัย คงวิริยะกิจ

นายโชคชัย คงวิริยะกิจ ประกอบกิจการทำมันเส้น อยู่ที่อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นายเรวัต นันทวิสัย

นายเรวัต นันทวิสัย ประกอบกิจการทำมันเส้น ได้เดือนละ 30 ตัน อยู่ที่อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นายกิตติศักดิ์ ชอบประดิถ

นายกิตติศักดิ์ ชอบประดิถ ประกอบกิจการซ่อมเครื่องยนต์ อยู่ที่อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

Read more »