Category Archives: แม่เปิน

นายสุวิทย์ พนมรักษ์

นายสุวิทย์ พนมรักษ์ ประกอบกิจการทำคอนกรีตบล๊อค อยู่ที่อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

ร้านเกียรติชัย

ร้านเกียรติชัย ประกอบกิจการผลิตและซ่อมเครื่องจักรสำหรับใช้ในการกสิกรรม อยู่ที่อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

ป.ทรัพย์ทวีผล

ป.ทรัพย์ทวีผล ประกอบกิจการทำมันเส้น และเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช หรือเมล็ดพืชในโกดัง อยู่ที่อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

ลานมันเฮียเล็ก

ลานมันเฮียเล็ก ประกอบกิจการทำมันเส้น อยู่ที่อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

สหกรณ์การเกษตรแม่เปิน จำกัด

สหกรณ์การเกษตรแม่เปิน จำกัด ประกอบกิจการทำมันเส้นและเก็บรักษาพืช,ผลผลิตของพืชในโกดัง เช่น ข้าวโพด อยู่ที่อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

ลานมันอำเภอแม่เปิน

ลานมันอำเภอแม่เปิน ประกอบกิจการทำมันเส้น และเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช หรือเมล็ดพืชในโกดัง เช่น มัน, ข้าวโพด อยู่ที่อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

สุพรรณเกษตรผล

สุพรรณเกษตรผล ประกอบกิจการทำมันเส้น และเก็บรักษาหรือลำเลียงพืชหรือเมล็ดพืชในโกดัง อยู่ที่อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

ลานมันอำนาจแม่กะสี

ลานมันอำนาจแม่กะสี ประกอบกิจการทำมันเส้น และเก็บรักษาหรือลำเลียงพืชหรือเมล็ดพืชในโกดัง อยู่ที่อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

ลานมันนภาพืชผล

ลานมันนภาพืชผล ประกอบกิจการทำมันเส้น เเละเก็บรักษาพืชหรือเมล็ดพืชในโกดัง อยู่ที่อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นายสุวิทย์ พนมรักษ์

นายสุวิทย์ พนมรักษ์ ประกอบกิจการทำคอนกรีตบล๊อค อยู่ที่อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

Read more »